Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316749
Title Waterkansen in het SGR2; potenties voor realisatie van de wateropgaven
Author(s) Gaast, J.W.J. van der; Massop, H.T.L.; Os, J. van; Stuyt, L.C.P.M.; Bakel, P.J.T. van; Kwakernaak, C.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 558) - 88
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) waterbeheer - ruimtelijke ordening - overheidsbeleid - nederland - hydrologie - wateropslag - waterbescherming - analyse - beleid - vernatting - waterberging - waterconservering - water management - physical planning - government policy - netherlands - hydrology - water storage - water conservation - analysis
Categories Water Management (General) / Physical Planning (General)
Abstract In het Structuurschema Groene Ruimte 2 (SGR2) is een belangrijke plaats ingeruimd voor water; voor 8 landschapsregio's en 17 deelstroomgebieden worden waterdoelstellingen en bijbehorende ruimteclaims gespecificeerd. Het ministerie van LNV heeft Alterra verzocht deze beleidskeuzes nader te onderbouwen en uit te werken naar aard, ligging en consequenties. In een landsdekkende analyse zijn hiertoe gegevens en bestaande kennis volgens een transparant en verifieerbaar protocol samengebracht. Doel hiervan was om een globaal landsdekkend beeld te krijgen van de kansrijkdom van ingrepen in het watersysteem ter realisering van beleidsthema's als vasthouden, bergen, beekherstel en waterconservering. De resultaten van de analyses zijn beschikbaar in de vorm van landsdekkende kaarten en cijfers en verdiepen het globale inzicht in de regionaal gedifferentieerde kansen om wateropgaven te realiseren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.