Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316758
Title LARCH voor ruimtelijk ecologische beoordelingen van landschappen
Author(s) Pouwels, R.; Jochem, R.; Reijnen, M.J.S.M.; Hensen, S.R.; Greft, J.G.M. van der
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 492) - 111
Department(s) Ecologie en Ruimte
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) biodiversiteit - soortendiversiteit - habitats - ecologie - natuurbescherming - ruimtelijke ordening - landschap - verspreiding - modellen - kwaliteit - nederland - habitatfragmentatie - kennissysteem - landschapsecologie - natuurbehoud - populatiebiologie - simulatiemodel - versnippering - biodiversity - species diversity - habitats - ecology - nature conservation - physical planning - landscape - dispersal - models - quality - netherlands - habitat fragmentation
Categories Nature Conservation / Physical Planning (General)
Abstract In het kader van het DWK-programma Natuurlijke biodiversiteit en soortenbeheer van het Ministerie van LNV wordt het kennissysteem LARCH ontwikkeld. De afgelopen jaren heeft met name Rijkswaterstaat RIZA, ook bijgedragen aan de ontwikkeling van het systeem. LARCH geeft een kwantitatieve beoordeling van de biodiversiteit van een landschap. Het kennissysteem kijkt `door de ogen van een diersoort' naar het landschap en gaat hierbij uit van samenhangende netwerken van habitats of leefgebieden: ecologischenetwerken. Het is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en vuistregels en wordt vooral toegepast bij de het ontwerp en de toetsing van de ruimtelijke inrichting van bestaande of toekomstige landschappen. In dit rapport wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van de versnipperingsproblematiek, op de verschillende resultaten die verkregen worden en de werkwijze van LARCH.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.