Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316773
Title Landschapswaarden Veerse Meer; een inventarisatie, analyse & integratie
Author(s) Nijhof, B.S.J.; Bethe, F.H.; Elderen, B. van; Goossens, C.M.; Hermans, A.G.M.; Koomen, A.J.M.; Leopold, R.; Querner, E.P.; Vervloet, J.A.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 577) - 80
Department(s) Wageningen Environmental Research
Division of Rural History
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) landschap - taxatie - landschapsecologie - geomorfologie - bossen - recreatie - landbouw - waterbeheer - nederland - cultuurgeschiedenis - zeeland - veerse meer - aardkunde - cultuurhistorie - ecologie - natuur - oppervlaktewater - landscape - valuation - landscape ecology - geomorphology - forests - recreation - agriculture - water management - netherlands - cultural history - zeeland - veerse meer
Categories Landscape Ecology / Landscape Architecture (General)
Abstract In de jaren zestig ontstond door afsluiting van het Veerse Gat en de Zandkreek het Veerse Meer. De landschapsarchitect Nico de Jonge greep de kans het gebied rondom het onstane meer in te richten. Momenteel vindt in de provincie Zeeland een gebiedsgerichte aanpak Veerse Meer plaats. In het kader hiervan is dit onderzoek naar de landschapswaarden van het Veerse Meer en omgeving gestart. Na een algemene inleiding over de problematiek die er heest in het projectgebied, worden de waarden van het landschap, uitgesplitst in zes thema's, besproken. De ruimtelijke analyse geeft een beeld van onder andere de heterogene verdeling van de massa, verschillende sferen, hotspots en gebiedskarakteristieken. Het laatste hoofdstuk bespreekt de integratie van de zes thema's: waar verzwakken en/of versterken deze thema's elkaar? Het Veerse Meer blijkt qua diversiteit aan landschappen een uniek gebied te zijn. Tevens wordt, vanuit de visie per thema en de ruimtelijke analyse, ingegaan op de wens, geuit in het streekplan van de provincie Zeeland, om het huidige bosareaal veilig te stellen en het, aanvullend aan de ecologische hoofdstructuur, benutten van de mogelijkheden voor bosuitbreiding.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.