Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 317705
Title Toetsing erosiebestendigheid dijkgraslanden 2002 Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht; een vergelijking met de resultaten van 1998
Author(s) Hazebroek, E.; Smits, N.A.C.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 608) - 77
Department(s) Ecologie en Milieu
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) erosie - graslanden - dijken - bodemonderzoek - tests - nederland - zuid-holland - zuidhollandse eilanden - begrazing - grasland - vegetatie - Hoeksche Waard - Dordrecht - erosion - grasslands - dykes - soil testing - tests - netherlands - zuid-holland - zuidhollandse eilanden
Categories Land degradation & Land conservation
Abstract Aan de hand van een onderzoek naar de erosiebestendigheid van de primaire waterkeringen in de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht uit 1998 heeft het waterschap zijn beleid ten aanzien van de dijkgraslanden gewijzigd. Om te kunnen beoordelen of de resultaten van het onderzoek uit 1998 nog als representatief mogen worden beschouwd (zijnde de uitgangssituatie van de te starten beleidswijziging), zijn door het waterschap zeventien locaties geselecteerd, waarvan de kwaliteit van de graszode opnieuwis onderzocht met behulp van de Leidraad Toetsen op Veiligheid uit 1999. Voor een deel van de locaties is ook de kwaliteit van de grasbekleding op de kruin en het binnentalud bepaald. Van de onderzochte locaties is tevens de kleikwaliteit bepaald. Daarnaast is op zes locaties de monitoring van runderbeweiding opgestart om het effect van rundveebeweiding op de erosiebestendigheid van de grasmat te bepalen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.