Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320597
Title Effecten van de visserij langs de kust van Noordwest-Afrika op natuurwaarden: visetende vogels als graadmeters voor de kwaliteit van het mariene milieu
Author(s) Veen, J.; Peeters, J.; Leopold, M.F.; Damme, C.J.G. van; Veen, T.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 625) - 186
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) visserij - milieueffect - vogels - monitoring - zeevissen - voedingsgedrag - biologische indicatoren - kustgebieden - natuurbescherming - noord-afrika - west-afrika - natuur - aquatische ecologie - broedvogels - kust - natuurwaarde - watervogels - zeevogels - Afrika - Senegal - fisheries - environmental impact - birds - monitoring - marine fishes - feeding behaviour - biological indicators - coastal areas - nature conservation - north africa - west africa - nature - Senegal
Categories Fisheries / Environmental Impact Reporting
Abstract Het hier gerapporteerde onderzoek had tot doel een monitoringsysteem op te zetten waarmee de toekomstige effecten van de visserij langs de kust van Noordwest-Afrika gemeten kunnen worden. Het onderzoek richtte zich op het bestuderen van het broedgedrag en het voedsel van zeevogels om aldus inzicht te krijgen in de soortensamenstelling en grootte van vispopulaties. Vier in kolonies broedende soorten (grijskopmeeuw, dunbekmeeuw, reuzenstern en koningsstern) werden bestudeerd in twee gebieden in Senegal. Jaarlijkse veranderingen in de grootte van de broedpopulaties van de koningsstern bleken samen te hangen met de aanwezigheid van bepaalde vissoorten. De conditie van opgroeiende kuikens (alle soorten) was in alle jaren betrekkelijk goed. Het voedsel van dunbekmeeuw, reuzenstern en koningsstern verschilde per vogelsoort, per koloniegebied en per waarnemingsjaar. Alle genoemde soorten hadden een gevarieerd menu en geven daarom verschillende informatie over de aanwezigheid van vispopulaties. Aanbevolen wordt om het hier ontwikkelde monitoringsysteem uit te voeren in alle grote zeevogelkolonies van Mauritanië tot Guinee. Bij voorkeur dient het aantal te bestuderen vogelsoorten uitgebreid te worden met vertegenwoordigers van verschillende ecologische groepen, gekenmerkt door verschillen in voedselbiotoop en foerageertechniek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.