Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320651
Title Ongewervelde fauna van ontkleide uiterwaarden; eindrapport
Author(s) Faber, J.H.; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.; Burgers, J.; Aukema, B.; Kats, R.J.M. van; Martakis, G.F.P.; Lammertsma, D.R.; Noordam, A.P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 372) - 122
Department(s) Ecologie en Milieu
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) ongewervelde dieren - natuurbescherming - wetlands - klei - afgegraven land - ecologie - fauna - grondwaterspiegel - nederland - natuurtechniek - uiterwaarden - evertebraten - inundatie - invertebraten - natuurontwikkeling - rivierengebied - Gelderland - Druten - Ophemert - Waal - invertebrates - nature conservation - clay - mined land - ecology - water table - netherlands - ecological engineering - river forelands - monitoring
Categories Invertebrata / Nature Conservation
Abstract Na herinrichting van enkele uiterwaarden langs de Waal werden natuurwaarden en ecologische ontwikkeling in beeld gebracht door monitoring van ongewervelde dieren. Het onderzoek was vooral gericht op het vaststellen van ontwikkelingen in de soortenrijkdom na ontkleien. De nieuwe biotopen werden snel ingenomen door een steeds groeiend aantal soorten, waarbij verschillende gemeenschappen konden worden gekarakteriseerd. De fauna van vochtige, open oevers en droge, zandige plaatsen kende veel pionierssoorten, waaronder diverse met hoge natuurwaarde. Vooral onder spinnen, kevers en wespen werden zeldzame en bedreigde soorten aangetroffen. Zonder gericht beheer nemen de pioniermilieus in betekenis af na de vier eerste jaren. Al dan niet reliëfvolgend ontkleien heeft in deze beginperiode niet tot differentiatie geleid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.