Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320669
Title Effecten van bevloeiing op de basentoestand en nutriëntenbeschikbaarheid van natte schraalgraslanden op klei-, zand-, en veengronden; veldwaarnemingen en laboratoriumexperimenten
Author(s) Kemmers, R.H.; Sival, F.P.; Jansen, P.C.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 534) - 65
Department(s) Soil Science Centre
Alterra - Centre for Water and Climate
Wageningen Environmental Research
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) inundatie - oppervlakte-irrigatie - graslanden - kationenwisseling - basenverzadiging - ijzeroxiden - fosfaat - pyriet - zware kleigronden - zandgronden - veengronden - natuur - flooding - surface irrigation - grasslands - cation exchange - base saturation - iron oxides - phosphate - pyrites - clay soils - sandy soils - peat soils - nature
Categories Soil Chemistry
Abstract Er is onderzocht of bevloeiing kan leiden tot een verhoging van de basenverzadiging zonder tevens te leiden tot indirecte eutrofiëring. Daartoe werd in het veld een monitoringprogramma en in het laboratorium een inundatie-experiment uitgevoerd met uiteenlopend bodemmateriaal. Er zijn belangrijke aanwijzingen dat langjarige bevloeiing tot een hogere basenverzadiging van de bodem leidt. Korte perioden van bevloeiing zijn gunstiger dan lange perioden. Uit het experiment blijkt dat in de bodem vergelijkbare effecten optreden ongeacht het gebruikte watertype. Dit is te verklaren uit de aanwezigheid van pyriet in de bodemmonsters. De aanwezigheid van pyriet is volledig bepalend voor het procesverloop na inundatie en overschaduwt het effect van het watertype. Fosfaatmobilisatie vindt bij alle gebruikte bodem- en watertypen plaats. Middellange vernatting leidt aanvankelijk altijd tot fosfaatmobilisatie. Bij veel sulfaat en weinig ijzer is deze mobilisatie blijvend en bij weinig sulfaat en veel ijzer tijdelijk doordat vivianiet gevormd kan worden. Bij inundatie treedt een duidelijk tijdseffect op in het procesverloop.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.