Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320693
Title Mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de nutriëntenbelasting in Noord-Brabant; deelrapport 3: vergelijking belasting oppervlaktewater uit diffuse bronnen en puntbronnen
Author(s) Diepen, C.A. van; Stolte, J.; Wolf, J.; Naeff, H.S.D.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 527.3) - 58
Department(s) Bodem en Landgebruik
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) waterverontreiniging - oppervlaktewater - stikstof - stroomgebieden - waterkwaliteit - voedingsstoffen - verontreinigingsbeheersing - uitspoelen - nitraten - fosfaten - bronnen - hydrologie - nederland - noord-brabant - fosfaat - grondwater - landbouw - landgebruik - milieu - nitraat - nutriëntenbelasting - waterbeheer - waterschap - water pollution - surface water - nitrogen - watersheds - water quality - nutrients - pollution control - leaching - nitrates - phosphates - sources - hydrology - netherlands - noord-brabant
Categories Water Quality / Water Pollution
Abstract In opdracht van de provincie Noord-Brabant is een studie gedaan naar de totale nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater over geheel Noord-Brabant. Voor alle deelstroomgebieden binnen de verschillende waterschappen in Noord-Brabant is deze totale belasting en de relatieve bijdragen hieraan van diffuse en puntbronnen bepaald. Deze informatie is op kaart weergegeven. Op basis van deze kaarten kunnen de voornaamste bronnen van nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in de provincie Noord-Brabantsnel gelokaliseerd worden. Voor de verschillende waterschapsgebieden en voor de provincie Noord-Brabant als geheel is de totale nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater bepaald en tevens de relatieve bijdragen hieraan van de verschillende bronnen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.