Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320696
Title Meetnet kleine landschapselementen; meetdoelen en typologie
Author(s) Dijkstra, H.; Aertsen, E.J.M.; Baas, H.G.; Blitterswijk, H. van; Pels, M.S.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 646) - 191
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) landschap - meting - landtypen - classificatie - nederland - netwerken - landscape - measurement - land types - classification - netherlands - networks
Categories National Plans / Land Development (General)
Abstract Het meetnet kleine landschapselementen wordt in fasen ontwikkeld. In fase 1 zijn de meetdoelen opgesteld (het waarom) en is een typologie ontwikkeld (het wat). Hiertoe is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn interviews gehouden. Diverse organisaties zijn benaderd met de vraag naar nut en noodzaak en naar de inhoud van een landsdekkend meetnet van kleine landschapselementen. Het benodigde draagvlak bleek aanwezig te zijn. Er is duidelijk behoefte aan een dergelijk meetnet. De ontwikkelde typologie heeft geleid tot het onderscheiden van vier deelpakketten: het basispakket, een pakket met natuurelementen, een pakket met aardkundige elementen, en een pakket met cultuurhistorische elementen. De volgende fase bij het ontwikkelen van het meetnet is het uitvoeren van een proef in proefgebieden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.