Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 321278
Title Definitiestudie ecologische effecten van laagwater; een verkenning van de effecten van laagwater op de levensgemeenschappen van regionale wateren
Author(s) Higler, L.W.G.; Elbersen, J.W.H.; Verdonschot, P.F.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 733) - 58
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Ecologie en Milieu
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) ecologie - hydrologie - droogte - waterdieren - waterbeheer - watersystemen - nederland - aquatische ecosystemen - waterstand - ecohydrologie - aquatische ecologie - hydro-ecologie - oppervlaktewater - peilbeheer - ecology - hydrology - drought - aquatic animals - water management - water systems - netherlands - aquatic ecosystems - water level - ecohydrology
Categories Hydrology / Ecology (General)
Abstract Effecten van laagwater en in extreme gevallen gedeeltelijke of totale droogval op aquatische levensgemeenschappen zijn in het algemeen negatief. Soorten verdwijnen of hele ecosystemen veranderen (bij verzilting). Het toelaten van peilwisselingen, die in het agrarisch gebied tegengegaan worden, leidt tot positieve reacties van water- en oeverplanten, ook als in droge zomers het water extra laag staat. In deze definitiestudie worden aanbevelingen gedaan voor een literatuurstudie en voor een pilotstudiewaarbij modellenketens hydrologie-ecologie toegepast zullen worden in concrete situaties met soortengroepen uit de Kaderrichtlijn Water in verschillende watertypen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.