Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 321283
Title De landschapecologische waarde van de omgeving van het hockeyterrein Rood-Wit
Author(s) Prins, A.H.; Brouwer, F.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 758) - 40
Department(s) Landscape Centre
Soil Science Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) landschap - hydrologie - flora - fauna - duingebieden - bodemkarteringen - sportterreinen - hockey - kunstvezels - kennemerland - noord-holland - landscape - hydrology - flora - fauna - duneland - soil surveys - sports grounds - hockey - manmade fibres - kennemerland - noord-holland
Categories Landscape Ecology / Regional Plans
Abstract De Nederlandse kustduinen vormen een belangrijke schakel in het kustduinenlandschap gelegen tussen Denemarken en Frankrijk, omdat ze nog breed en niet sterk gedegradeerd zijn. Het kustduinenlandschap bij Aerdenhout bezit een prachtige ontwikkelingsreeks van jonge duinen naar oude strandwallen en strandvlakten. De hockeyvelden van Rood-Wit in Aerdenhout liggen hierbinnen in een overgangsgebied van kalkhoudende naar kalkloze vergraven zandgronden. Het oorspronkelijke kwelgebied van de binnenduinrand isverstoord door grootschalige grondwateronttrekkingen en door inlaat van gebiedsvreemd water. De kennis van de huidige situatie van flora en fauna ter plekke is onvolledig. Er zijn potenties voor de ontwikkeling van vochtig, bloemrijk grasland en het is bekend dat er foeragerende vleermuizen voorkomen. De effecten van de aanleg van kunstgrasmatten op de hockeyvelden moeten nader worden bestudeerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.