Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 325246
Title Effecten van hormoonverstorende stoffen op kikkers
Author(s) Lee-de Groot, M.B.E.; Brink, N.W. van den; Hout, A. van der; Bie, P.A.F. de; Stumpel, A.H.P.; Bosveld, A.T.C.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport ) - 77
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wildlife Ecology and Conservation
PE&RC
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) amphibia - estradiol - dioxinen - toxicologie - voortplantingsorganen - mortaliteit - hormonen - biotesten - ecotoxicologie - hormoonverstoorders - amphibia - estradiol - dioxins - toxicology - reproductive organs - mortality - hormones - bioassays - ecotoxicology - endocrine disruptors
Categories Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract Omdat de ontwikkeling van amfibieën sterk hormoon-gereguleerd is, is onderzocht in hoeverre de kikker een geschikte indicator is voor hormoonverstorende stoffen in het milieu. Hiertoe zijn in het laboratorium blootstellingstudies uitgevoerd met kikkerlarven en volwassen Rana kikkers, welke algemeen in Nederland voorkomen. Onderzocht is in hoeverre oestradiol (E2) en tetrachloordibenzo-p-dioxine (TCDD) de ontwikkeling, overleving, lichaams- en orgaangewichten, geslachtsorganen en -hormonen, en specifieke cytochroom P450 enzymen beïnvloeden. Ook is de onderlinge samenhang van deze ettectparameters bestudeerd. In een in-situ veldstudie zijn de overleving en ontwikkeling van larven van Rana Kikkers, die zijn uitgezet in de sterk verontreinigde Volgermeerpolder en een niet-verontreinigde referentielocatie, beschouwd. Naast dit alles zijn juveniele Rana kikkers gevangen uit beide locaties, waarin interne concentraties dioxine-achtige stoffen en activiteiten van specifieke cytochroom P450 enzymen zijn bepaald.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.