Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 327133
Title Inventarisatie erosiebestendigheid dijkgraslanden 2003 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden; een vergelijking met de meetresultaten uit 2001
Author(s) Smits, N.A.C.; Hazebroek, E.; Huiskes, H.P.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra rapport 895) - 61
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) dijken - erosiegevoeligheid - graslanden - erosie - graslandbeheer - bescherming - bodemonderzoek - nederland - zuid-holland - alblasserwaard - vijfheerenlanden - dykes - erodibility - grasslands - erosion - grassland management - protection - soil testing - netherlands - zuid-holland - alblasserwaard - vijfheerenlanden
Categories Hydraulic Engineering
Abstract Met behulp van de Leidraad Toetsen op Veiligheid (TAW 1999) dienen de waterkeringen middels een vijfjaarlijkse veiligheidstoetsing te worden onderzocht op hun veiligheid tegen overstromen, zoals vastgelegd in de Wet op de waterkering. Een deel van deze toets betreft de bekleding van de dijk. Door het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn in 2001 een aantal dijktrajecten geselecteerd, waar Alterra de vegetatie heeft onderzocht door middel van een vegetatieopname, de bedekking heeft geschat en de doorworteling heeft gemeten. In 2003 is dit onderzoek herhaald. De resultaten van het onderzoek uit 2003, alsmede de vergelijking met de gegevens uit 2001 worden besproken in deze rapportage.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.