Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 327203
Title Zeven Limburgse gemeenten stoppen met het gebruik van gif
Author(s) Kroes, F.; Crijns, L.; Spijker, J.H.; Huet, H. van
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 37 (2004)1. - ISSN 0166-8439 - p. 15 - 17.
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) onkruidbestrijding - waterverontreiniging - verontreinigingsbeheersing - milieubescherming - chemische bestrijding - openbaar groen - gemeenten - bestrating - limburg - weed control - water pollution - pollution control - environmental protection - chemical control - public green areas - municipalities - pavements - limburg
Categories Water Pollution / Weed Control
Abstract In Limburg is de laatste decennia veel succes geboekt met het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit is met name te danken aan een gestructureerde aanpak bij de sanering van de puntbronnen. Uit waterkwaliteitsonderzoek blijkt dat de meeste oppervlaktewateren echter (nog) niet voldoen aan de normen. Probleemstoffen in oppervlaktewater zijn onder andere chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Met name het gebruik van chemische middelen door de gemeenten leidt tot hoge concentraties in oppervlaktewater, omdat bij regenval de middelen direct of via de riolering afspoelen naar het oppervlaktewater. Om een impuls te geven aan het omschakelen naar een gifvrij beheer van de openbare ruimte in Limburg, hebben het Zuiveringschap Limburg, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat directie Limburg en de gemeenten Echt-Susteren, Heerlen, Helden, Horst aan de Maas, Maastricht, Roermond, Roerdalen en Venlo gezamenlijk het initiatief genomen om de omschakeling naar gifvrije onkruidbestrijding door gemeenten nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Dit resulteerde in 2001 in het project 'Gifvrije onkruidbestrijding Limburg'. Het vormt één van de speerpuntprojecten van het 'Gemeenschappelijk actieprogramma diffuse bronnen Limburg'. Het project is inmiddels afgerond. In dit artikel staan de belangrijkste succesfactoren, valkuilen en conclusies op een rij
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.