Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 327555
Title Nieuwe informatie over de grondwaterdynamiek: wensen en mogelijkheden
Author(s) Knotters, M.; Hoogland, T.; Gaast, J.W.J. van der
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 548) - 50
Department(s) Soil Science Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) bodemwater - grondwaterspiegel - bodemwaterbeweging - monitoring - waterbalans - infiltratie - kwel - grondwaterstand - nederland - informatiebehoeften - soil water - water table - soil water movement - monitoring - information needs - water balance - infiltration - seepage - groundwater level - netherlands
Categories Geohydrology, Soil Hydrology
Abstract Medewerkers van vier verschillende waterschappen hebben in interviews hun wensen kenbaar gemaakt naar nieuwe informatie over de grondwaterdynamiek. De mogelijkheden om aan deze wensen te voldoen in systematische karteringen van de grondwaterdynamiek zijn geanalyseerd. In het Holocene deel van Nederland, met beheerste peilen, is behoefte naar informatie over de relatie tussen grondwaterstand en oppervlaktewaterstand, om het grondwaterafhankelijk peilbeheer af te kunnen stemmen op de risiconormering voor wateroverlast. Een ontwerp van een karteermethodiek is geschetst, waarin de inventarisatie van de opbolling van de grondwaterstand en de schatting van drainageweerstanden een belangrijke rol spelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.