Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 328575
Title Grondwater opnieuw op de kaart; methodiek voor de actualisering van grondwaterstandsinformatie en perceelsclassificatie naar uitspoelingsgevoeligheid voor nitraat
Author(s) Gruijter, J.J. de; Horst, J.B.F. van der; Heuvelink, G.B.M.; Knotters, M.; Hoogland, T.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 915) - 70
Department(s) Soil Science Centre
Land Dynamics
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) grondwaterstand - uitspoelen - nitraten - classificatie - waterverontreiniging - monitoring - grondwaterspiegel - geostatistiek - water table - groundwater level - leaching - nitrates - classification - monitoring - netherlands - geostatistics
Categories Soil Physics
Abstract Dit rapport beschrijft en motiveert de methodiek voor actualisatie van grondwaterstandsinformatie en perceelsclassificatie naar uitspoelingsgevoeligheid zoals die vanaf eind 2003 door Alterra wordt toegepast. Eerst wordt via 'gerichte opname', tijdreeksanalyse en regressieanalyse de klimaatsrepresentatieve GxG bepaald op de locaties van een verdicht meetnet, en wordt gebiedsdekkende hulpinformatie verzameld vanuit het AHN en andere bronnen. Vervolgens vindt, gebruik makend van deze gegevens en hun onderlinge correlaties, geostatistische simulatie plaats van een groot aantal (300) gebiedsdekkende GxG velden. Tenslotte worden de percelen op basis van deze simulaties geclassificeerd m.b.v. een door de gebruiker te kiezen GxG criterium, een oppervlaktecriterium, en een kanscriterium. Dit laatste bepaalt de kans op misclassificaties
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.