Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 330725
Title Bodem, vegetatie, produktie en graskwaliteit van grasland met beheersbeperkingen = Soil, vegetation, production and grass-quality of grassland under management restrictions
Author(s) Korevaar, H.; Oomes, M.J.M.; Vliet, J.H. van
Source Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R. 115) - 76
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Research report
Publication year 1989
Keyword(s) alternatieve landbouw - gewassen - graslanden - groei - bedrijfsvoering - kaarten - natuurbescherming - biologische landbouw - plant-water relaties - beleid - bodem - bodemkarteringen - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - alternative farming - crops - grasslands - growth - management - maps - nature conservation - organic farming - plant water relations - policy - soil - soil surveys - yield increases - yield losses - yields
Categories Arable Farming / Soil Chemistry
Abstract In het kader van bedrijfsvergelijkend onderzoek zijn in de jaren 1982-'85 op 39 proefplekken met beheersbeperkingen waarnemingen verricht aan bodem, waterhuishouding, vegetatie, bemesting, gebruik en produktie van grasland. De proefplekken lagen op percelen van 8 bedrijven in de veenweidegebieden en 8 bedrijven op de zandgronden. Het betrof percelen, waarvoor een beheersovereenkomst was gesloten en percelen uit reservaatsgebieden die met beperkingen werden verpacht. Het doel van de waarnemingen was om meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen bodem, vegetatie en produktie bij de opgelegde beperkingen. In the course of enterprise-evaluative research 39 trial spots under management restrictions were monitored for soil, water management, vegetation, fertilizing, use and production of grassland, from 1982 to 1985. The trial spots were situated on parcels at 8 farms in peaty grassland areas and at 8 farms in sandy areas in The Netherlands
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.