Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331008
Title Automatisering in de agrarische sector. Gebruik en trends 2001
Author(s) Buiten, A. van; Dekkers, W.A.; Hengeveld, A.; Holster, H.C.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkboek / Praktijkonderzoek Veehouderij 1) - 59 p.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2002
Abstract Het Agrarisch Telematica Centrum (ATC) heeft in 1992 het initiatief genomen voor een tweejaarlijkse publicatie "Gebruik en Trends". In deze publicatie wordt de stand van zaken en de ontwikkeling van de automatisering op het primaire agrarische bedrijfbeschreven. : :In 2000 is het ATC samen met de drie dierlijke proefstations gefuseerd tot het Praktijkonderzoek Veehouderij (PV). De standaardisatie taken van het ATC worden nu uitgevoerd door de afdeling Agrarische Telematica (AT) van het Praktijkonderzoek Veehouderij. Daarom is onlangs weer een nieuw marktonderzoek afgesloten. De resultaten zijn beschreven in deze vijfde uitgave en hebben betrekking op de sectoren akkerbouw, melkvee, leghennen, vleeskuikens, zeugen en vleesvarkens. : :Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de stichting Agro Management Tools. Dit is een samenwerkingsorganisatie ter ondersteuning van het management van boer en tuinder. Op verzoek van deze organisatie is in dit onderzoek ook aandacht geschonken aan de mate van gebruik van programma's ter ondersteuning van het mineralenbeheer op het boerenbedrijf. : :Hoofdstuk 2 beschrijft eerst de opzet en uitvoering van het onderzoek. De hoofdstukken 3 t/m 6 vermelden de resultaten per sector. De hoofdstukken geven per sector eerst een korte toelichting op de ontwikkeling van de bedrijfs(grootte)structuur. Vervolgens wordt de huidige status van de bedrijfsautomatisering beschreven. Dit betreft een kwantitatieve weergave van het automatiseringsgebruik in de betreffende sector, opgesplitst naar de verschillende toepassingen. Waar mogelijk zijn ook gebruiksaantallen van voorgaande jaren vermeld. Gelijktijdig wordt ingegaan op de marktverwachting, door een zo goed mogelijke schatting te geven van de potentiële markt voor automatiseringsproducten in de komende jaren. :Hoofdstuk 7 geeft een visie op enkele nieuwe ontwikkelingen gerelateerd aan de explosieve groei van Internet en de daarmee gepaard gaande mogelijkheden voor de agrarische sector. :Bijlage 1 vermeldt de geraadpleegde bronnen. In bijlage 2 t/m 6 zijn per toepassing de gebruiksaantallen in de verschillende sectoren over een reeks van jaren naast elkaar gezet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.