Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331350
Title Diepe grondbewerking op veengrasland met schalterlaag : verslag van een proefveld te Spannenburg van 1977 t/m 1980 = Deep tillage on peat grassland with laminar flag : report of an experimental field at Spannenburg, 1977-1980
Author(s) Luten, W.
Source Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R. 95) - 38
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Research report
Publication year 1984
Keyword(s) hoogveengronden - diepploegen - diepe grondbewerking - graslanden - veengronden - moerasgronden - bog soils - deep ploughing - deep tillage - grasslands - peat soils - swamp soils
Categories Soil Classification
Abstract Als gevolg van de relatief droge jaren 1975 en 1976 zijn de gronden met een kleidek op een schalterveen ondergrond sterk gaan scheuren. Dit heeft een dusdanige ongelijke ligging tot gevolg gehad dat de percelen vrijwel onbewerkbaar zijn geworden. Om de percelen weer beschikbaar te maken moest er een grondbewerking worden uitgevoerd. De vraag was in welke mate deze bewerking moest worden uitgevoerd. Om hierop een antwoord te krijgen werd een proefveld aangelegd waarbij er verschillende grondbewerkingen werden vergeleken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.