Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331404
Title Beheersovereenkomsten op grasland van melkveebedrijven - Economie en gevolgen voor de P-huishouding
Author(s) Haan, M.H.A. de; Vellinga, Th.V.; Mandersloot, F.
Source Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R. 159) - 80
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Research report
Publication year 1995
Keyword(s) landschapsbescherming - fauna - natuurbescherming - landbouwgronden - veehouderij - overeenkomsten - landscape conservation - fauna - nature conservation - agricultural soils - livestock farming - agreements
Categories Landscape and Environmental History
Abstract De laatste vijftig jaar is er sprake van een achteruitgang van floristische, faunistische en landschappelijke waarden in Nederland. Agrarische activiteiten zijn daar in sterke mate debet aan. Om de meest waardevolle en kwetsbare delen van het cultuurlandschap te beschermen, zijn in de "Nota betreffende de relatie landbouw en natuur- en landschapsbehoud" (Relatienota, 1975) twee instrumenten aangereikt. Deze betreffen het werven van gronden voor reservaatsvorming en het sluiten van beheersovereenkomsten voor landbouwgronden. De mate waarin deze beheersovereenkomsten inpasbaar zijn, is evenwel aan grenzen gebonden. Over de inpasbaarheid was echter nog onvoldoende bekend. LBL betaalt een zogenoemde beheersvergoeding. Deze vergoeding is in het verleden vastgesteld door de opbrengstderving per hectare in guldens om te rekenen (DBL, 1992). Tot nog toe is deze vergoeding nog niet in bedrijfsverband geevalueerd. Verder hebben beheersovereenkomsten gevolgen voor bemesting en voeding. Vooral fosfor is hierbij een punt van aandacht. De problematiek van kwantificering van inpasbaarheid, bedrijfseconomische evaluatie en de gevolgen voor de P-huishouding zijn aanleiding geweest tot onderzoek door het Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij (PR). De studie is gesplitst in twee delen, namelijk de inpasbaarheid enerzijds en de gevolgen voor economie en de P-huishouding anderzijds. Het vaststellen van de inpasbaarheid op beweidingstechnische en voedertechnische gronden, is beschreven door Vellinga en Verburg (PR-rapport 158). Dit rapport (PR-rapport 159) beschrijft de bedrijfseconomische gevolgen van beheersovereenkomsten op grasland en de gevolgen voor de P-huishouding. Voedervoorziening De beheersovereenkomsten met sterke beperkingen van de voorjaarswerkzaamheden en het uitstellen van de eerste maaisnede tot in juni (het zogenaamd zwaar beheer)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.