Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332535
Title Microklimaat bij gespeende biggen: de praktijk
Author(s) Wagenberg, V. van
Source Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)6. - ISSN 1570-8578 - p. 4 - 5.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) varkenshouderij - biggen - varkensstallen - microklimaat - klimaatregeling - temperatuur - luchttemperatuur - omgevingstemperatuur - ventilatie - kunstmatige ventilatie - luchtstroming - dierenwelzijn - pig farming - piglets - pig housing - microclimate - air conditioning - temperature - air temperature - environmental temperature - ventilation - artificial ventilation - air flow - animal welfare
Categories Pigs / Animal Housing, Management and Care
Abstract Voor een goede en gezonde productie moeten gespeende biggen binnen de thermoneutrale gehuisvest worden. Deze zone wordt uitgedrukt in grenswaarden voor temperatuur en katawaarde. In hoeverre aan de klimaateisen voldaan werd, is onderzocht in een afdeling met deurventilatie. Dit artikel zoomt in op twee hokken gedurende één zomerronde en één winterronde. De hokken blijken behoorlijk te verschillen. Mede daarom blijkt het lastig te zijn om in alle hokken aan de klimaateisen te voldoen. Het temperatuurverschil tussen de voeler van de klimaatcomputer en de temperatuur in het koudste hok kan wel oplopen tot meer dan 5°C.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.