Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332664
Title Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden in relatie tot de beschikbaarheid van fosfaat: evaluatie van verschralingsmaatregelen
Author(s) Sival, F.P.; Chardon, W.J.; Werff, M.M. van der
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 951) - 88
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Soil Science Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) landbouwgrond - fosfaten - fosfor - vegetatiebeheer - voedingsstoffen - begrazing - maaien - nederland - natuurtechniek - natuur - plaggen steken - agricultural land - phosphates - phosphorus - vegetation management - nutrients - grazing - mowing - netherlands - ecological engineering - nature - sod cutting
Categories Plant Ecology / Soil Chemistry
Abstract Als gevolg van de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) komen landbouw-gronden beschikbaar voor natuurontwikkeling. De doelstelling van het project is het bepalen van grenswaarden voor de beschik-baarheid van fosfaat voor verschillende natuurdoel-typen op zandgronden, en het evalueren van de effectiviteit van verschralings-maatregelen voor natuur-ontwik-keling. Binnen het zandgebied van de provincies Noord Brabant en Limburg zijn 24 locaties geselec-teerd met uiteenlopende grasland- en heidevegetatie. Het betreft natuur-ontwikkelings-projecten in verschillende stadia van ontwikkeling op voormalige landbouw-gronden. De verschralingsmaatregelen afgraven/maaien en maaien geven de meeste doel-soorten uit de doelvegetatie natte heiden (Ericion tetralicis), kleine zeggen (Caricion nigrae), voedselarme graslanden (Junco-Molinion en het Nardo-Galion saxatilis). In veel mindere mate komen soorten voor van droge heide (Calluno-Genistion pilosae), voedsel-arm grasland (Thero-Airion) of van veen-vegetatie (Hydrocotylo-Baldellion). Begrazen levert slechts een enkele doelsoort op. Hoge waarden van N/P (> 10), typerend voor blauwgrasland, werden alleen gevonden bij zeer lage Pw (<4 mg P2O5 / L grond) of P-Al (
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.