Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 333141
Title Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het landinrichtingsgebied Odoorn
Author(s) Stoffelsen, G.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 814) - 127
Department(s) Soil Science Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) landevaluatie - bodemkarteringen - landinrichting - bodemwater - grondwaterspiegel - kaarten - drenthe - land evaluation - soil surveys - land development - soil water - water table - maps - drenthe
Categories Soil Classification / Soil Physics
Abstract Het landinrichtingsgebied Odoorn bestaat uit afzettingen die dateren uit zowel het Pleistoceen als het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak (binnen boorbereik) voorkomen, bestaan voor een deel uit dekzand en fluvioperiglaciaal zand, en worden tot de Formatie van Twente gerekend. Verder worden ook keileem en keizand (Formatie van Drenthe) aangetroffen. De stuifzandgronden (Formatie van Kootwijk) en de veen- en beekdalgronden (Formatie van Griendtsveen en Formatie van Singraven) dateren uit het Holoceen. In de Exloosche Landen (Hunzedal) hebben we vooral te maken met ontgonnen veengronden, in het veenkoloniale gedeelte rond de Odoorner Zijtak is het meeste veen door afgraving verdwenen. Tijdens het (weer) in cultuur brengen van de afgeveende gronden zijn vaak diepe grondbewerkingen toegepast. We hebben de gronden ingedeeld volgens het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. In het gebied komen zandgronden, veengronden en moerige gronden en oude kleigronden voor. Op het ¿Hondsruggedeelte¿ treffen we vooral zandgronden aan. Binnen de zandgronden zijn de podzol-gronden, de eerdgronden en de vaaggronden onderscheiden. De veengronden komen voornamelijk voor in het noordelijk deel van het landinrichtingsgebied (Exloosche Landen). Naar de aard van de bovengrond hebben we madeveengronden en meerveengronden onderscheiden. De moerige gronden komen voor in het noordoosten, in het zuidwesten (Oringerweide ) en het zuidoostelijk deel van het gebied (Kampervenen). Veel moerige gronden hebben als gevolg van diepe grondbewerking en/of bezanding een zanddek. De oude kleigronden in dit gebied bestaan alleen uit keileemgronden. We treffen ze aan op de hogere plateaus en de ruggen op de Hondsrug. De waterbeheersing in dit gebied varieert van onvoldoende tot goed. De gronden met grondwatertrap (Gt) IIa, IIIa, Vao en Vad hebben een gebrekkige ontwatering in de winter en voorjaarsperiode. De gronden die gekarakteriseerd zijn met Gt IIb, Gt IIIb, Gt Vbo en Gt Vbd kunnen getypeerd worden als gronden met een redelijke ontwatering. Uit landbouwkundig oogpunt zijn de gronden met Gt IVu qua vochtvoorziening en ontwatering optimaal; ze zijn onder normale omstandigheden niet te nat en niet te droog. We hebben ze voornamelijk aangetroffen in de Exloosche Landen en in het veenkoloniale gebied ten noorden van de Odoorner Zijtak. Goed tot zeer goed ontwaterde gronden zijn die welke getypeerd zijn met Gt VIo, Gt VId, Gt VIIo, Gt VIId en Gt VIIId. De gewassen op de gronden met de grondwatertrappen VIId en VIIId hebben in een gemiddeld jaar of droger te kampen met een opbrengstdepressie door vochttekort. De resultaten van het veldbodemkundig onderzoek zijn weergegeven op een bodem- en grondwatertrappenkaart (schaal 1 : 10 000). Voorts zijn de verzamelde bodemkundige en hydrologische gegevens (boorgegevens en vlakgegevens) opgeslagen in digitale bestanden. De resultaten van het onderzoek worden ondermeer gebruikt voor het vaststellen van de ruilwaarde van de gronden. Met behulp van de semi-geautomatiseerde bodemgeschiktheidsapplicatie `BODEGA¿ is het mogelijk de bodem- en grondwatertrappenkaart te vertalen naar een gebiedsdekkende ruilwaardenkaart.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.