Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 333381
Title Analyse van baggerslib met de DR-CALUX assay en een screening met gaschromatografie met time-of-flight massaspectrometrie
Author(s) Leonards, P.E.G.; Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Hesselingen, J.M. van
Source onbekend : RIVO Milieu en Voedselveiligheid (RIVO rapport C066/04) - 17
Department(s) RIVO Milieu en Voedselveiligheid
Netherlands Institute for Fisheries Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) toxiciteit - dioxinen - mariene sedimenten - sediment - havens - anaërobe afbraak - verontreinigde sedimenten - toxicity - dioxins - marine sediments - sediment - harbours - anaerobic digestion - contaminated sediments
Categories Toxicology (General) / Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract In dit onderzoek werd de toxiciteit van dioxine-achtige stoffen met behulp van de DR-CALUX assay van sediment uit het Zeehavenkanaal van Delfzijl bepaald. De toxiciteit was vergelijkbaar met de resultaten uit het onderzoek van 2002. De activiteit van het sediment bewerkt met een niet-destructieve methode (GPC) was 100 maal hoger dan wanneer het sediment werd bewerkt met het standaard protocol (SPECIE-01) waarbij een chemisch agressieve methode wordt toegepast. Dit bevestigt de resultaten uit eerder onderzoek. Na 18 maanden van anaërobe degradatie van het sediment was de DR-CALUX activiteit van de totale hoeveelheid extraheerbare stoffen met een DR-CALUX activiteit onveranderd, maar een verhoging werd waargenomen voor de fractie waarin zich dioxinen, furanen en PCB’s bevonden. Onduidelijk is waardoor deze verhoging werd veroorzaakt. Echter een sterke afname in DRCALUX activiteit werd gevonden voor stoffen die biologisch beschikbaar zijn. In sediment werd een drietal stoffen (dichloroanthraceen, dichloro-lichexanthone, dichloorbenzidine) met gaschromatografie met time-of-flight massaspectrometrie geïdentificeerd. Deze stoffen bezitten mogelijk een DR-CALUX activiteit en kunnen daarom bijdragen in de dioxine-achtige toxiciteit. Uitgezocht zou moeten worden of deze stoffen inderdaad een activiteit bezitten en hoeveel van de toxiciteit verklaard kan worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.