Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 333450
Title Uitspoeling van zware metalen in het landelijk gebied; modellering van uitspoeling op regionale schaal: modelaanpak, resultaten modelberekeningen en modelvalidatie
Author(s) Bonten, L.T.C.; Römkens, P.F.A.M.; Heuvelink, G.B.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1044) - 46
Department(s) Soil Science Centre
Land Dynamics
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) bodemverontreiniging - zware metalen - uitspoelen - percolatie - grondwater - oppervlaktewater - landbouwgrond - simulatiemodellen - nederland - soil pollution - heavy metals - leaching - percolation - groundwater - surface water - agricultural land - simulation models - netherlands
Categories Soil Pollution
Abstract Modelberekeningen zijn uitgevoerd voor de uitspoeling van de zware metalen cadmium, koper, nikkel, lood en zink uit bodems in het landelijk gebied naar het oppervlaktewater. Hierbij is gebruik gemaakt van een landsdekkende bodemschematisatie (STONE) van Nederland onderverdeeld in 6405 ruimtelijke eenheden en 500x500 m gridkaarten van zware metaalgehaltes in de bovengrond. Metaalconcentraties in het bodemvocht zijn berekend met transferfuncties voor verdeling van zware metalen over bodem en porievocht. Voor zand- en kleigronden komen de berekende concentraties redelijk overeen met metingen in het oppervlaktewater. Voor veengronden zijn gemiddeld hoger concentraties berekend dan gemeten. De mogelijke oorzaak hiervan is anaerobe vastlegging van zware metalen in de bodem in veengronden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.