Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 333619
Title 'Boeren op hoog water'; Een studie naar de toekomstperspectieven voor landbouw op natte veengronden in het Groene Hart
Author(s) Vogelzang, T.A.; Borgstein, M.H.; Elzen, G.J.F. van den; Eiff, F.A.; Schrijver, R.A.M.; Woud, M.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu ) - ISBN 9789052429212 - 81
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
WING ProcesConsultancy
LEI Sector en Ondernemerschap
Landscape Centre
LEI Natuurlijke Hulpbronnen
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) agrarische economie - veengronden - veengebieden - melkveehouderij - bedrijfssystemen - boeren - nederland - peilbeheer - veenweiden - west-nederland - groene hart - agricultural economics - peat soils - peatlands - dairy farming - farming systems - farmers - netherlands - water level management - peat grasslands - west netherlands - groene hart
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mogelijkheden voor landbouw op natte veengronden in het Groene Hart. Hiermee wordt bedoeld een bedrijfssysteem in de melkveehouderij, waarbij het slootwaterpeil verhoogd wordt van 60 naar 35 cm beneden maaiveld. Hiertoe is in eerste instantie bezien welke toekomstscenario's er momenteel zijn voor de landbouw in het Westelijke Veenweidegebied en is meer specifiek voor de regio De Venen een actoranalyse gemaakt over de standpunten van verschillende partijen daarom-trent. Onderzocht is vervolgens welke mogelijkheden agrarische ondernemers hebben om te anticiperen op de genoemde peilverhoging en welke kosten daaraan verbonden zijn. Ook is onderzocht of het mogelijk is om gebiedscontracten af te sluiten rond landbouw op natte veengronden en welke inhoud een dergelijk contract tussen overheden en agrarische onder-nemers dan zou moeten hebben. Het onderzoek is gebaseerd op een actorenanalyse middels interviews en literatuuronderzoek, berekeningen van de Animal Sciences Group van Wage-ningen UR, een GDR-meeting met experts en een workshop met vertegenwoordigers van alle betrokken belangengroepen in De Venen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.