Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 333863
Title Een meetnet voor de Nederlandse soortdiversiteit; nationale en internationale afspraken, bestaande meetnetten en een aanbeveling voor een meetnet soortdiversiteit
Author(s) Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.; Lammertsma, D.R.; Groot Bruinderink, G.W.T.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1063) - 83
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) soortendiversiteit - nederland - flora - fauna - monitoring - meting - beleid - biodiversiteit - bescherming - natuurbescherming - species diversity - netherlands - flora - fauna - monitoring - measurement - policy - biodiversity - protection - nature conservation
Categories Nature Management (General) / Biodiversity
Abstract Bij de overheid bestaat een groeiende behoefte aan inzicht in de staat van instandhouding van de totale Nederlandse soortdiversiteit. Tevens bestaat behoefte aan kennis omtrent de mogelijkheid om de condities veilig te stellen voor de duurzame instandhouding van de soorten. In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt in dit rapport een antwoord gegeven op de volgende drie vragen: 1. hoe verhouden zich de Nederlandse doelstellingen over de instandhouding van biodiversiteit waaronder de nationale soortdiversiteit tot de (inter)nationale afspraken en regelgeving 2. leveren de huidige Nederlandse meet- en evaluatie-initiatieven voldoende informatie op over de mate van instandhouding van de Nederlandse soortdiversiteit als geheel 3. wanneer dit niet het geval is, op welke wijze zou een Meetnet Nederlandse Soortdiversiteit (MNS) gestalte kunnen worden gegeven In Nederland worden veel inspanningen geleverd op het gebied van het waarnemen/monitoren van soorten en soortdiversiteit. Het rapport laat zien dat de meeste huidige meetnetten beperkt geschikt zijn om informatie te krijgen over trends in de gehele Nederlandse soortdiversiteit, terwijl weinig tot geen aandacht wordt besteedt aan de mogelijkheid achterliggende oorzaken direct uit de waarnemingen te kunnen afleiden. In het rapport wordt een voorstel voor een alternatief Meetnet Nederlandse Soortdiversiteit MNS met gebruikmaking van een functionele / ecologische benadering, nader uitgewerkt. Het operationeel maken van het voorgestelde MNS met als onderdeel de vraag of en hoe integratie met bestaande meetinspanningen mogelijk is, vergt nader onderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.