Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 333870
Title Kansrijk; een integrale kansenkaart voor het nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa
Author(s) Gerritsen, A.L.; Meulenkamp, W.J.H.; Agricola, H.J.; Westein, E.; Stoker, J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 999) - 135
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) stroomgebieden - waterlopen - regionale planning - meervoudig landgebruik - natuurbescherming - waterbeheer - nationale parken - landgebruiksplanning - cultuurlandschap - drenthe - watersheds - streams - regional planning - multiple land use - nature conservation - water management - national parks - land use planning - cultural landscape - drenthe
Categories Physical Planning (General) / Water Management (General)
Abstract Voor het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa is een integrale kansenkaart uitgewerkt. Doel van deze kaart is om inzicht te geven in gewenste ontwikkelingen in het gebied en sturing te bieden aan het inzetten van menskracht en middelen om projecten uit te voeren, als uitvoering van het Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan (juni 2002). Ten behoeve hiervan is gebruik gemaakt van sectorale kansenkaarten voor de functies natuur, landbouw, water en recreatie. Tevens zijn nadere gebiedsanalyses uitgevoerd. De integrale kansenkaart is een visie op de kansen en mogelijke ontwikkelingen in het gebied en op de zonering hiervan. Er is een verkenning uitgevoerd naar de verhouding met het provinciaal beleid en dat van het waterschap.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.