Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 334276
Title GGO-vrije diervoederketens : kennisscan 2004
Author(s) Kok, E.J.; Smelt, A.J.; Colon, L.T.; Dolstra, O.; Vlieger, J.J. de; Verdonk, J.M.A.J.; Lokhorst, C.
Source Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2004.009) - 60
Department(s) RIKILT - Business Unit Safety & Health
PRI Biodiversity and Breeding
LEI Markt en Ketens
ID - Voeding
AFSG Agrisystems & Environment
Agrotechnology and Food Sciences
Publication type Scientific report
Publication year 2004
Keyword(s) voer - diervoedering - diervoeding - genetische modificatie - veevoederindustrie - mengvoer - ruwe grondstoffen - voedselveiligheid - kwaliteitscontroles - regelingen - nederland - europese unie - ketenmanagement - haccp - feeds - animal feeding - animal nutrition - genetic engineering - feed industry - compound feeds - raw materials - food safety - quality controls - regulations - netherlands - european union - supply chain management - haccp
Categories Feed Composition and Quality / Genetic Engineering
Abstract De Expertisegroep 'GGO-vrije ketens' van Wageningen UR komt tot deze conclusie dat de realisatie van diervoederketens zonder genetisch gemodificeerde organismen (GGO) steeds lastiger wordt. Binnen de huidige wettelijke kaders is bepaald dat hetpercentage GGO-bestanddelen dat onbedoeld in een partij GGO-vrije diervoeders terechtkomt maximaal 0,9%mag zijn. De biologische sector wil helemaal geen vermenging en streeft naar een percentage van 0%. Het produceren van GGO-vrije diervoeders isproblematisch omdat in belangrijke bestanddelen van diervoeders, met name soja en mais, in veel gevallen al sporen van GGO-variëteiten voorkomen. Dit zal nog verder bemoeilijkt worden als er GGO-varianten van meer gewassen hun intrede doen op de Europeseen wereldmarkt. Vermenging is dus zeer moeilijk te voorkomen en geheel GGO-vrije productie zal in de nabije toekomst alleen gerealiseerd kunnen worden met kostbare ketensystemen die ggo- en ggo-vrije productie gescheiden kunnen houden. Uit het onderzoekblijkt verder dat de mogelijkheden om GGO-vrij te produceren in de praktijk bepaald zal worden door het type veevoederproductieketens. Wanneer in bepaalde veevoeders meer gewassen verwerkt worden waarvan er wereldwijd al GGO-partijen op commerciële basisin productie zijn, zal het lastiger zijn om GGO-vrijeproductiesystemen te handhaven. Het ziet er naar uit dat de kosten voor GGO-vrije productie, moeten worden opgebracht door de sector die GGO-vrij wil leveren. Aangezien aansprakelijkheidskwesties bijonbedoelde vermenging voorlopig niet internationaal of EU-breed geregeld zullen worden, ligt het in de lijn der verwachting dat conflicten op dit terrein niet zullen uitblijven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.