Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 334356
Title Voedselecologie van de gewone en grijze zeehond in de Nederlandse kustwateren; I onderzoek naar de voedselecologie van de gewone zeehond; II literatuurstudie naar het dieet van de grijze zeehond
Author(s) Brasseur, S.M.J.M.; Tulp, I.Y.M.; Reijnders, P.J.H.; Smit, C.J.; Dijkman, E.M.; Cremer, J.S.M.; Kotterman, M.J.J.; Meesters, H.W.G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 905) - 116
Department(s) Landscape Centre
RIVO Biologie en Ecologie
RIVO Milieu en Voedselveiligheid
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) phoca vitulina - halichoerus grypus - foerageren - voedingsgedrag - vis - bevolkingsspreiding - nederland - zeehonden - waddenzee - phoca vitulina - halichoerus grypus - foraging - feeding behaviour - fish - population distribution - netherlands - seals - wadden sea
Categories Animal Ecology / Mammalia
Abstract Over het dieet en het foerageergedrag van zeehonden in de Nederlandse kustwateren is weinig bekend. Dit rapport beschrijft de eerste fase van een project naar voedselecologie van gewone en grijze zeehonden. Deel I beschrijft het onderzoek naar de gewone zeehond. Hierbij werden dieren gezenderd en onderzocht of de zeehondenverspreiding mogelijk overlap vertoont met visverspreiding. Hiervoor werden zowel visgegevens binnen dit project verzameld als bestaande data gebruikt. Er werd geen positieve relatie gevonden. In fase 2 zal worden onderzocht waarom. Daarnaast werden methodes om de prooikeuze van de dieren te bepalen getest. Deze zullen tijdens fase 2 worden toegepast. Deel II beschrijft een literatuuronderzoek naar het dieet van grijze zeehonden. Dit omschrijft vooral onderzoek aan de hand van maaginhoud- en faecesanalyse. Hieruit blijkt dat de dieren zowel binnen de Noorzee als elders, zeer gevarieerd foerageren. In het Noordzeegebied (vooral rond de Britse eilanden) blijkt zandspiering een van de meest voorkomende prooien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.