Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 334612
Title Doelbenadering aquatische natuur in Waternood; I: invloed van hydromorfologische factoren op aquatische levensgemeenschappen
Author(s) Vlek, H.E.; Molen, J.S. van der; Verdonschot, P.F.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1088) - 87
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) aquatische gemeenschappen - ecosystemen - natuurbescherming - waterbeheer - ecologie - hydrologie - waterlopen - aquatisch milieu - waterplanten - waterdieren - nederland - aquatische ecosystemen - aquatic communities - ecosystems - nature conservation - water management - ecology - hydrology - streams - aquatic environment - aquatic plants - aquatic animals - netherlands - aquatic ecosystems
Categories Aquatic Ecology / Hydrology
Abstract In het kader van Waternood zijn al diverse studies uitgevoerd. Tot dusverre is de doelrealisatie aquatische natuur onderbelicht gebleven. De waarde van het Waternood Instrumentarium zou sterk verbeteren door de implementatie van een doelbenadering, waarbij wordt uitgegaan van de randvoorwaarden die en aquatisch ecosysteem oplegt aan waterhuishoudkundige ingrepen. Dit rapport geeft de resultaten weer van een literatuurstudie naar de sturende hydromorfologische factoren voor waterplanten, macrofauna en vissen in sloten en beken. Daarbij is getracht inzicht te krijgen in de mate waarin hydromorfologische factoren van belang zijn voor aquatische ecosystemen. Ten slotte is een inventarisatie gemaakt van bestaande publicaties met autecologische informatie. De informatie uit deze publicaties zou in de toekomst gebruikt kunnen worden voor het opstellen van abiotische randvoorwaarden voor aquatische natuur van verschillende watertypen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.