Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 334780
Title De effecten van bodemverhoging op het beekecosysteem van de Springendalse beek
Author(s) Verdonschot, P.F.M.; Hoek, T.H. van den; Hoorn, M.W. van den
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1075) - 119
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) natuurbescherming - waterdieren - dammen - geologische sedimentatie - herstel - waterlopen - hydrologie - nederland - aquatische ecosystemen - waterbodems - macrofauna - overijssel - twente - nature conservation - aquatic animals - dams - geological sedimentation - rehabilitation - streams - hydrology - netherlands - aquatic ecosystems - water bottoms - macrofauna - overijssel - twente
Categories Aquatic Ecology / Water Management (General)
Abstract Het natuurreservaat `Het Springendal¿ heeft jarenlang te kampen gehad met verdroging, verzuring en vermesting. Vanaf de midden negentiger jaren is gewerkt aan herstel van het gebied. Een experiment is uitgevoerd om met behulp open bodemdrempels, geconstrueerd als keiendammetjes, de beekbodem geleidelijk te verhogen. Dit geleidelijk herstelproces is gedurende ruim 2 jaar gevolgd. De beekbodem bleek binnen enkele weken te zijn opgehoogd. Het beekhabitat in het dammetjestraject vertoonde tijdens de eerste twee jaren een iets dynamischer karakter dan het bovenstroomse, niet heringerichte referentietraject. De ontwikkeling van beekmacrofauna in het dammetjestraject bleef enigszins achter ten opzichte van het referentietraject, dit was echter `ondergeschikt¿ aan de natuurlijke veranderingen die plaatsvonden in het gehele beeksysteem. De beekbodemverhoging had geen nadelige invloed op de beeklevensgemeenschap.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.