Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 334957
Title Toetsing van STONE 2.0 aan enkele stroomgebieden
Author(s) Oosterom, H.P.; Groenendijk, P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 723.2) - 58
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) grondwaterverontreiniging - waterverontreiniging - dierlijke meststoffen - nitraten - uitspoelen - fosfaten - modellen - stroomgebieden - eutrofiëring - evaluatie - overijssel - zuid-holland - veluwe - groundwater pollution - water pollution - animal manures - nitrates - leaching - phosphates - models - watersheds - eutrophication - evaluation - overijssel - zuid-holland - veluwe
Categories Water Pollution
Abstract Model STONE wordt gebruikt voor de berekening van de stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater. Berekende decadecijfers op plotniveau zijn geconverteerd tot gemiddelde jaar- en seizoencijfers op stroomgebiedsniveau. Bij de ontwikkeling van STONE en in vorige STONE-evaluaties zijn modelresultaten vergeleken met gemeten oppervlaktewaterconcentraties. Het betreft het stroomgebied van de Schuitenbeek (zand), het peilbeheersgebied Bergambacht (laagveen). Voor deze toetsing zijn de twee deelstroomgebieden aangevuld met 2 afwateringseenheden binnen het stroomgebied van de Regge (zand). In de toets zijn voor zover als mogelijk de volgende aspecten beoordeeld: waterbalans, bemesting, N- en P-concentraties oppervlaktewater en vrachten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.