Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 335021
Title Inventarisatie van de flora en fauna in 2002 en 2003 - "De Waalsprong", gemeente Nijmegen; aanwezigheid van beschermde soorten uit de Flora- en Faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn en aanwijzingen tot het voorkomen van schade aan populaties en mogelijheden voor mitigerende en compenserende maatregelen en pro-actief plannen
Author(s) Kwak, R.G.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 842) - 319
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) ruimtelijke ordening - milieueffect - flora - fauna - beschermde soorten - bedreigde soorten - richtlijnen (directives) - nederland - physical planning - environmental impact - flora - fauna - protected species - endangered species - directives - netherlands
Categories Environmental Impact Reporting / Nature Management (General)
Abstract In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een uitgebreide jaar-rond inventarisatie van flora en fauna in het plangebied `De Waalsprong` in de Gemeente Nijmegen van de zomer van 2002 tot en met het voorjaar van 2003. Aangegeven worden de aanwezige en te verwachten soorten uit de Flora- en Faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn. Uitvoerig wordt ingegaan op de mogelijkheden tot het voorkomen van schade aan de populaties en mogelijkheden voor mitigerende en compenserende maatregelen. Voor dit doel worden de resultaten besproken in relatie tot aanwezige waardevolle landschapselementen en worden bouwstenen gegeven voor het behoud van soortpopulaties en het eventueel bevorderen van de stand. Daarmee is tevens een basis geschapen voor pro-actief meewegen van de beschermde natuurwaarden in het planvormingsproces.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.