Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 337726
Title Ruimtedruk Zuidelijke Randstad
Author(s) Rijk, P.J.; Vreke, J.
Source onbekend : LEI (Rapport LEI 4.0011) - ISBN 9789052425825 - 68
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) ruimtelijke ordening - landbouwgrond - kapitaalmarkt - bezit - nederland - landgebruik - grondbeheer - bruikbaar land - grondmarkten - grondprijzen - overdrachten van grond - zuid-holland - physical planning - agricultural land - capital market - land use - land management - land resources - land markets - land prices - land transfers - property - netherlands - zuid-holland
Categories Soil Classification
Abstract Op verzoek van de directie Zuidwest van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft het LEI onderzoek uitgevoerd naar de ruimtedruk in de Zuidelijke Randstad. Hierbij is zowel gekeken naar de huidige als naar de toekomstige ruimtedruk. Ook wordt inzicht gegeven in de diverse prijsvormings- en verwervingsprocessen van grond. Om de regionale verschillen aan te geven zijn 9 landbouwgebieden in Zuid-Holland onderscheiden. Per gebied wordt inzicht gegeven in aantallen inwoners, bevolkingsdicht-heid, type grondgebruik en m2 groen per inwoner, grondprijzen, verhandelde arealen en type verwervers. Ook is per gebied de oppervlakte en het type van toekomstige ruimtelijk plannen bepaald (wonen, werken, groen en infrastructuur). Een beeld van de regionale grondspanning is verkregen door de gemiddelde toekom-stige vraag (uit de ruimtelijke plannen) te confronteren met het gemiddelde jaarlijkse verwachte vrije grondaanbod. Oplossingsrichtingen worden aangereikt hoe omgegaan kan worden met de disharmonie tussen vraag en aanbod van grond.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.