Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 340755
Title Scholeksters en hun voedsel in de Westerschelde; een verkenning van de voedselsituatie voor de scholeksters in de Westerschelde over de periode 1992-2003 met het simulatiemodel WEBTICS
Author(s) Rappoldt, C.; Ens, B.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1209) - 48
Department(s) Soil Science Centre
Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) vogels - voedingsgedrag - schaal- en schelpdierenvisserij - mossels - charadriiformes - populatie-ecologie - nederland - waddenzee - westerschelde - birds - feeding behaviour - shellfish fisheries - mussels - charadriiformes - population ecology - netherlands - wadden sea - western scheldt
Categories Aves / Fishery Resources and Management
Abstract Dit rapport bevat een analyse van de voedselsituatie van overwinterende scholeksters in de Westerschelde tussen 1992 en 2003. Met behulp van het model WEBTICS (Wader Energy Balance and Tidal Cycle Simulator) worden berekeningen gedaan aan de draagkracht van het gebied voor scholeksters, uitgaande van de verspeiding van de kokkels en de nonnetjes, enkele droogvalduurkaarten, weergegevens en waterstanden. Voor de verschillende deelgebieden stemt de berekende draagkracht en de verandering ervan tijdens de bestudeerde periode ongeveer overeen met de waargenomen aantallen scholeksters
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.