Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 341414
Title Gedragscodes zorgvuldig handelen Flora- en faunawet; ecologische criteria voor de beoordeling van gedragscodes
Author(s) Apeldoorn, R.C. van; Henkens, R.J.H.G.; Spijker, J.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1315) - 51
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) flora - fauna - natuurbescherming - wetgeving - recht - biodiversiteit - evaluatie - selectiecriteria - indicatoren - nederland - flora - fauna - nature conservation - legislation - law - biodiversity - evaluation - selection criteria - indicators - netherlands
Categories Law (General) / Nature Management (General)
Abstract Het rapport biedt een overzicht van criteria die het ministerie van LNV kan hanteren bij de beoordeling van voorgelegde gedragscodes. De criteria zijn ontwikkeld na overleg met vertegen¬woordigers van soortbeschermende organisaties (pgo), koepels van terreinbeheerders en LNV. Per criterium is een aantal indicatoren opgesteld met behulp waarvan kan worden vastgesteld of de opgestelde gedragscode voldoende aan de instandhoudingsverplichting van te beschermen soorten tegemoet komt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.