Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 341676
Title Mogelijkheden voor hergebruik en zuivering van uitgespoelde nutrienten : deskstudie in het kader van Nutriënten Waterproof
Author(s) Clevering, O.A.; Smit, A.L.; Aendekerk, T.G.L.; Wees, N.S. van
Source Lelystad : PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO Rapport ) - 51
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Agrosystems
Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) voedingsstoffen - emissie - bedrijfssystemenonderzoek - oppervlaktewater - uitspoelen - stikstof - fosfaat - drainage - waterbeheer - waterfilters - filters - integraal waterbeheer - nutrients - emission - farming systems research - surface water - leaching - nitrogen - phosphate - drainage - water management - water filters - filters - integrated water management
Categories Water Management (General)
Abstract Ook als vergaande (brongerichte) maatregelen genomen worden ter beperking van nutriëntenemissies naar het milieu worden in sommige gevallen de normen voor oppervlaktewater en grondwater niet gehaald. Dit rapport richt zich op de mogelijkheden om ook deze verliezen, nutriënten die in ruimte en tijd buiten het opnamebereik van plantenwortels vallen nadat alle brongerichte maatregelen uitgevoerd zijn, weer terug in de landbouwkundige kringloop te krijgen, dan wel maatregelen te treffen waardoor nutriëntenemissies naar de verschillende milieucompartimenten (lucht, oppervlakte- en grondwater) voorkomen wordt (effect- en procesgerichte maatregelen).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.