Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343974
Title AVANAR: een ruimtelijk model voor het berekenen van vraag-aanbodverhoudingen voor recreatieve activiteiten; basisdocumentatie en gevoeligheidsanalyses
Author(s) Vries, S. de; Hoogerwerf, M.R.; Regt, W.J. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1094) - 87
Department(s) Landscape Centre
Centre Geo-information
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) recreatiegebieden - aanbodsevenwicht - aanbod - vraag - ruimtelijke ordening - wiskundige modellen - ondernemerschap - openbaar groen - amenity and recreation areas - supply balance - supply - demand - physical planning - mathematical models - entrepreneurship - public green areas
Categories Outdoor Leisure and Recreation
Abstract Op verzoek van het Milieu- en Natuurplanbureau levert dit rapport een beschrijving van het recreatiemodel AVANAR, inclusief enkele gevoeligheidsanalyses en suggesties voor verdere ontwikkeling. Het model berekent in hoeverre het aanbod aan groene recreatieruimte is afgestemd op de vraag naar vooral recreatieve wandel- en fietstochten. De vraag wordt afgeleid uit een deelnamepercentage van de bevolking op een maatgevende dag (hier de vijfde drukste dag van het jaar). Het aanbod bestaat uit grondgebruikklassen omgerekend naar recreatieve opvang¬capaciteiten. De afstemming vindt plaats binnen door het beleid bepaalde ‘normafstanden’. Per herkomsteenheid, bij voorkeur geaggregeerd naar bijvoorbeeld gemeenten of stadsdelen, wordt zodoende bepaald hoeveel procent van de vraag gedekt wordt, en wat het tekort (eventueel om te zetten in ruimteclaims) is. Dit rapport bevat ook een technische beschrijving van de GIS-applicatie. De gevoeligheidsanalyses laten zien dat de resultaten sterk afhankelijk zijn van de gehanteerde, deels normatieve invoerwaarden. In de verdere ontwikkeling dient er dan ook vooral aan de empirische onderbouwing van deze invoerwaarden en de ‘validatie’ van de modeluitkomsten gewerkt te worden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.