Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 344128
Title Schatting van denitrificatie in grasland volgens verschillende methoden; vergelijking van methoden voor een droog en nat perceel van proefbedrijf "De Marke"
Author(s) Assinck, F.B.T.; Heinen, M.; Groenigen, J.W. van
Source Wageningen : Alterra (Aterra-rapport 1300) - 44
Department(s) Soil Science Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) denitrificatie - graslanden - zandgronden - meting - modellen - grondwaterstand - denitrification - grasslands - sandy soils - measurement - models - groundwater level
Categories Soil Chemistry
Abstract Het meten van stikstofverliezen zoals nitraatuitspoeling en denitrificatie onder veld¬omstandigheden is lastig en duur. Deze studie vergelijkt verschillende methoden om de totale hoeveelheid denitrificatie te bepalen voor een relatief nat en een droog graslandperceel op zand. Ter ondersteuning zijn tijdens het uitspoelseizoen 2004-2005 diverse metingen uitgevoerd op beide percelen. De toegepaste methoden zijn de ABC-methode, de ADI-methode, het opstellen van een veldbalans, integratie van denitrificatiemetingen in de tijd, het gebruik van complexe modellen en het toepassen van een eenvoudige rekenregel. Bij de meeste methoden is de hoeveelheid denitrificatie in het natte perceel het hoogst. De verschillen tussen de diverse methoden zijn echter groot. De geschiktste methode om denitrificatie te bepalen is afhankelijk van de beschikbare data en tijd, maar dient wel zo locatiespecifiek mogelijk te zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.