Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346280
Title Belasting van het oppervlaktewater in het landelijk gebied door uitspoeling van zware metalen; modelberekeningen t.b.v. emissieregistratie 2006 en invloed van redoxcondities
Author(s) Bonten, L.T.C.; Brus, D.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1340) - 46
Department(s) Soil Science Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) zware metalen - oppervlaktewater - uitspoelen - waterverontreiniging - modellen - redoxreacties - bodemchemie - emissie - soil chemistry - heavy metals - surface water - leaching - water pollution - models - redox reactions - emission
Categories Water Pollution / Soil Chemistry
Abstract Ten behoeve van de emissieregistratie zijn modelberekeningen uitgevoerd om een inschatting te maken van de uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied naar het oppervlaktewater. Het modelinstrumentarium voor de berekening van deze uitspoeling is sterk verbeterd door een nieuwe schematisatie van zware metaalgehaltes in de bodem en een verbeterde hydrologie voor natuurgebieden. Daarnaast is de mogelijk invloed van de redoxeffecten geschat. Voor zand- en kleigronden lijken redoxeffecten nauwelijks een rol te spelen. De berekeningsresultaten met het verbeterde model komen beter overeen met metingen dan eerdere berekeningen. Landelijke vrachten van Zn, Cd en Ni zijn veel lager dan eerdere berekeningen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.