Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346864
Title Toekomstbomendunning, structuurdunning en noodverjonging; evaluatie van de effecten op het bosecosysteem; een workshop
Author(s) Wolf, R.J.A.M.; Wijk, M.N. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1337.8) - 34
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) bomen - bossen - dunnen - ecosystemen - evaluatie - verjonging - trees - forests - thinning - ecosystems - evaluation - regeneration
Categories Forestry Practices and Machinery
Abstract Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten de maatregelen Aanpassen van de bosvegetatie als overbruggingsmaatregel in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Omdat de toekomstige bosontwikkeling nog niet door veldonderzoek vastgesteld kan worden, spreken deskundigen in een workshop hierover hun verwachtingen uit over een termijn van 15 jaar. De resultaten van de scorelijsten en de discussies daarover in de expert workshop geven een goed beeld van het langtermijn effect van de maatregelen toekomstbo-mendunning, structuurdunning en noodverjonging op het bosecosysteem. Toekomstbomen-dunning heeft een gering, licht positief, effect op flora en fauna volgens de workshopdeelne-mers. Van structuurdunning wordt wel een duidelijk positief effect verwacht op het bosecosys-teem. De gemiddelde score is positief tot zeer positief. Van noodverjonging wordt ook een dui-delijk positief effect op het bosecosysteem verwacht, maar dit effect is minder groot dan bij de maatregel structuurdunning. De maatregelen worden nu op een manier uitgevoerd die voor de diversiteit van flora en fauna lang niet optimaal is; vooral als een bosteeltkundige ingreep in het multifunctionele bos. Het effect van de maatregelen op flora en fauna kan volgens de deelne-mers aanzienlijk worden verbeterd. Er worden in de workshop een aantal verbeterpunten ge-noemd. Zeker van dood houtinsecten, bodemmicrofauna en rode lijstsoorten wordt aangegeven dat de schattingen onderbouwd zouden moeten worden door veldonderzoek. Dit geldt ook voor een aantal andere soorten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.