Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347971
Title Waterberging en veehouderijen: dier- en plantgezondheid, voedselveiligheid en bedrijfsvoering, kennis uit wetenschap en praktijk
Author(s) Ban, E.C.D. van den; Durksz, D.L.; Knol, W.C.; Rietra, R.P.J.J.; Verdonk, J.M.A.J.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Nutrition and food 05/I00220) - 33
Department(s) Producten
Wageningen Livestock Research
Alterra - Centre for Water and Climate
Soil Science Centre
ID - Voeding
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) inundatie - waterkwaliteit - veehouderij - waterbeheer - risicoschatting - ecotoxicologie - water management - flooding - water quality - livestock farming - risk assessment - ecotoxicology
Categories Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract Waterberging of inundatie speelt een grote rol in de waterhuishouding van oppervlaktewater voor de veehouderij in Nederland. Waterberging kan voor de veehouderij effect hebben op plant- en diergezondheid, bedrijfsvoering en voedselveiligheid. Dit rapport beoogt enerzijds op basis van bestaande kennis een analyse te geven van de risico's van waterberging op bedrijfsvoering, dier- en plantziekten en voedselveiligheid in dierlijke productieketens. Hoofdstuk 2 geeft een literatuurstudie: effecten van waterberging op veehouderijen (via water en gras). Daarnaast zijn verschillende betrokken partijen zoals provincies, waterschappen, LTO en veehouders benaderd om de belangrijkste kennishiaten, knelpunten en kansen voor deze betrokkenen te benoemen (hoofdstuk 3 en 4). Tenslotte wordt een kort verslag gegeven van de discussie van het minisymposium "Kortdurende inundaties in natuur- en landbouwgebieden: kansen en bedreigingen" (hoofdstuk 5)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.