Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 348981
Title Is Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats voor agrarische bedrijvigheid? : Visies uit de praktijk.
Author(s) Berkum, S. van; Hoste, R.; Stokkers, R.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9789086150946 - 52
Department(s) LEI INT BELEID - Internationale Handel & Markten
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) agrarische economie - landbouwindustrie - vestigingsplaats van de productie - boeren - kapitaalvennootschappen - overheidsbeleid - ondernemerschap - nederland - locatie - agricultural economics - agribusiness - location of production - farmers - companies - government policy - entrepreneurship - netherlands - location
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract Dit rapport analyseert de factoren die de vestigingsplaats van Nederlandse bedrijven in de agrarische keten bepalen. Het onderzoek is gebaseerd op drie casestudies: de bloembollenketen, de varkenshouderijketen en handelsbedrijven. De studie stelt voor bedrijven in deze drie clusters de kritische vestigingsfactoren vast en de (mogelijke) motieven voor vertrek naar het buitenland. De geïnterviewde bedrijven geven een overwegend positief beeld van Nederland als vestigingsplaats, maar zien ook minpunten. De overheid speelt een belangrijke rol bij de vestigingsvoorwaarden, onder andere op het gebied van logistiek, ruimtelijke ordening, regelgeving, kennisontwikkeling en - verspreiding. This report analyses the factors determining the location of Dutch agribusiness. The research is based on three case studies: the bulb chain, the pig production chain and trade businesses. The study determines the critical factors of business location and (possible) reasons for moving overseas. The interviewed farmers and companies view the Netherlands as a favourable business location, but also note negative issues. The state plays an important role in the business conditions in The Netherlands, among others in the area of logistics, spatial planning, rules, knowledge development and knowledge dissemination.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.