Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349049
Title Vogel- en Habitatrichtlijn in de Noordzee
Author(s) Dankers, N.M.J.A.; Leopold, M.F.; Smit, C.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 695) - 81
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) vogels - milieuwetgeving - natuurbescherming - recht - habitats - wetlands - milieubeleid - noordzee - habitatrichtlijn - Nederland - birds - environmental legislation - nature conservation - law - habitats - wetlands - environmental policy - north sea - habitats directive - Netherlands
Categories Aves / Environmental Law
Abstract In het Europese natuurbeleid nemen de Vogel- en Habitatrichtlijn een belangrijke plaats in. Door de individuele landen moeten gebieden worden aangemeld die belangrijk genoeg zijn om een bijdrage te leveren aan het totstandkomen van een Europese ecologische hoofdstructuur (NATURA 2000). Voor het vasteland, de zoete wateren en de kustzone binnen de driemijllijn zijn gebieden aangemeld. Voor de vrije zee is nog onduidelijk of daar ook kwalificerende gebieden moeten worden aangemeld. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat dit geëist wordt. In deze rapportage wordt nagegaan welke delen van de Noordzee zich op grond van criteria uit de Vogel- en Habitatrichtlijn zouden kwalificeren. Tevens is nagegaan welke eisen er zijn uit andere internationale verdragen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.