Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349059
Title Streken vergeleken: hoofdlijnen imago, implementatie, interpretatie en integratie van Natura 2000 in Europees perspectief
Author(s) Neven, M.G.G.; Kistenkas, F.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1222.2) - 49
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) natuurbescherming - europese unie - eu regelingen - vogels - habitats - interpretatie - integratie - internationale vergelijkingen - verenigd koninkrijk - zweden - spanje - frankrijk - hongarije - natuur - natura 2000 - nature conservation - european union - eu regulations - birds - interpretation - integration - international comparisons - uk - sweden - spain - france - hungary - nature
Categories Nature Conservation Policy
Abstract Dit vergelijkend onderzoek behandelt de Natura 2000 gebiedsbescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijn langs de kernthema¿s van imago, implementatie, interpretatie en integratie van Natura 2000 gebieden. Na een zoektocht naar relevante kwesties in 25 lidstaten werden vijf landen geselecteerd voor nader onderzoek, te weten: Verenigd Koninkrijk, Zweden, Spanje, Frankrijk en Hongarije. Na een zestal leerervaringen wordt onder meer geconcludeerd dat een casuïstische benadering de meeste kansen beidt en een omgevingswet niet noodzakelijkerwijs leidt tot één integrale omgevingsvergunning
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.