Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350276
Title Een analyse van de mogelijke gevolgen van de aanleg van IJburg tweede fase voor watervogels in de SBZ IJmeer
Author(s) Schekkerman, H.; Eerden, M.E. van; Rijn, S. van; Roos, M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1363) - 95
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) vogels - milieueffect - wildbescherming - stedelijke planning - nederland - amsterdam - birds - environmental impact - wildlife conservation - urban planning - netherlands - amsterdam
Categories Aves / Urban Plans
Abstract De gemeente Amsterdam heeft vergevorderde plannen om in het IJmeer, grenzend aan het Vogelrichtlijngebied (SBZ, Natura 2000 gebied) IJmeer, de tweede fase van de wijk IJburg te realiseren. In dit rapport wordt (1) beschreven welke specifieke waarden van het IJmeer volgens de Vogelrichtlijn dienen te worden beschermd, (2) verkend welke invloed IJburg II op deze waarden zal hebben en of daarbij sprake is van significante gevolgen in het kader van de Vogelrichtlijn, en (3) aangegeven welke mitigerende maatregelen de verstorende effecten van IJburg II kunnen voorkomen. Het rapport zal mede de basis vormen onder een nieuwe versie van het bestemmingsplan voor IJburg II, die vervolgens aan een `passende beoordeling¿ in het kader van de NB-wet 1998 zal worden onderworpen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.