Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350621
Title Balanceren tussen kwel en wegzijging
Author(s) Schaaf, S. van der
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 2 (1998). - ISSN 0169-6300 - p. 87 - 98.
Department(s) Soil Physics, Ecohydrology and Groundwater Management
WIMEK
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 1998
Keyword(s) kwel - regulatie - moerasgronden - hoogveengronden - veengronden - graslanden - waterstand - veluwe - gelderland - seepage - regulation - swamp soils - bog soils - peat soils - grasslands - water level - veluwe - gelderland
Categories Geohydrology, Soil Hydrology
Abstract Bij het herstel van soortenrijke kwelafhankelijke graslandvegetaties op koopveengronden moet men rekening houden met irreversible veranderingen in de bodemgesteldheid als erfenis van voorafgaand landbouwkundig gebruik. Bij het herstel van kwelinvloed speelt behalve de relatie tussen intern en extern peilbeheer ook de geohydrologische gesteldheid in het gebied en zijn omgeving een rol. Dit heeft consequenties voor de minimale omvang van een reservaat. Het hanteren van vuistregels daarbij kan onbedoeld leiden tot minder gewenste situaties. Zinvol peilbeheer in en om een kwelafhankelijk natuurgebied is dan ook maatwerk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.