Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 352709
Title Verspreiding van rivierprik-larven in het Drentsche Aa stroomgebied
Author(s) Winter, H.V.; Griffioen, A.
Source IJmuiden [etc.] : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C015/07) - 23
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) sloten - bagger - prikvissen - habitats - larven - indicatorsoorten - waterlopen - aquatische ecologie - waterbodems - drenthe - ditches - dredgings - lampreys - habitats - larvae - indicator species - streams - aquatic ecology - water bottoms - drenthe
Categories Aquatic Ecology
Abstract Het volledig plantenvrij maken van beken met een maaiboot is waarschijnlijk nadelig voor opgroeiende larven van de rivierprik, een belangrijke indicatorsoort voor de Kader- en Habitatrichtlijn. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen IMARES naar het verspreidingspatroon van rivierpriklarven in de Drentsche Aa. Als opgroeihabitat verkiezen de priklarven slibrijke bodems met een geringe waterstroming en enige plantendekking. De rivierprik is een primitieve vissoort, die van zoet naar zout water trekt en hoge eisen stelt aan de bijbehorende habitats. De verspreiding van de larven vanuit de paaiplaatsen in de eerste vier levensjaren lijkt zeer gering.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.