Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353806
Title Boeren voor natuur op Twickel : de grootschalige boer, de landschapsgerichte boer, de natuurgerichte boer
Author(s) Stortelder, A.H.F.; Buizer, I.M.; Corporaal, A.
Source Wageningen : Alterra
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - landgoederen - landschap - agrarisch natuurbeheer - landschapselementen - houtwallen - twente - farm management - estates - landscape - agri-environment schemes - landscape elements - hedgerows - twente
Categories Nature Management (General) / Farm Management
Abstract Het landgoed is zo'n 4000 hectare groot en ongeveer de helft daarvan bestaat uit weilanden en akkers die aan boeren worden verpacht. Iedereen is het erover eens dat dit mooie gebied met zijn boerentraditie in stand moet blijven. Maar voor de vijftig pachters, voornamelijk melkveehouders, wordt het steeds moeilijker om hun bedrijf in stand te houden. De kleine, grillige percelen op Twickel zorgen voor hogere bewerkingskosten. Daar komt bij dat de vele houtwallen, boomgroepen, bosranden en natte hoeken leiden tot lagere gewasopbrengsten. Sommigen ontvangen een vergoeding voor agrarisch natuurbeheer, maar dit levert te weinig op om de bedrijven perspectief te bieden. De Stichting Twickel is zich ervan bewust dat een slecht renderende landbouw een bedreiging voor het landgoed is en zoekt naar een duurzame oplossing. De provincie Overijssel wil daarom samen met andere overheden en private partijen een duidelijk beleidskader ontwikkelen met een goede beloningsstructuur voor groene-blauwe diensten. Zij staat daarbij open voor nieuwe ideeën zoals de Alterra-visie Boeren voor Natuur, een kansrijke manier om groen-blauwe diensten in Overijssel te realiseren. Het landgoed Twickel is aangewezen als pilotproject om dit idee in de praktijk verder te ontwikkelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.